Наукові досліди захисту картоплі від фітофторозу

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 [2 Голоса (ів)]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

6d4bc4f6a7ccbfb17e38706ba90cdac6У період вегетації картоплі та під час зберігання урожаю однією із найбільш шкідливих хвороб є фі­тофтороз. Збудником захворювання є гетероталічний ооміцет Phytoph­thora infestans (Mont) de Bary.Біль­шість факторів, що впливають на ураження картоплі фітофторозом, свідчить про комплексний характер прояву хвороби, а це в свою чергу потребує системного захисту проти неї. Захист рослин від фітофторозу розпочинається з ретельного відбо­ру здорового насіннєвого матеріа­лу, постійного контролю за станом насаджень у період вегетації із вра­хуванням місцевих особливостей та своєчасним знищенням виявлених первинних вогнищ захворювання.

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання

Однією із умов у системі захисту картоплі від фітофторозу є впровадження у ви­робництво сортів картоплі, стійких до захво­рювання. Сорти картоплі, що спо­чатку проявляли підвищену стій­кість до захворювання у процесі масового розмноження, знижують резистентність до збудника Ph. infe­stans.Вирішальне значення у захисті картоплі від захворювання має створення високорезистентних сор­тів картоплі. Особливо велику увагу приділя­ють сортам картоплі, що характеризуються відносно високим (на рівні 7—8 ба­лів за 9-бальною шкалою) або хоча б середнім (5 балів) ступенем польової стійкості до фітофторозу. Також необхідно вра­ховувати, що не всі сорти картоплі, що ма­ють підвищену стійкість вегетатив­ної поверхні, проявляють підвище­ну стійкість бульб і навпаки. Засто­сування сортів із підвищеною стій­кістю до хвороби дає змогу не лише знизити витрати на застосування засобів захисту, але й отримати під­вищений урожай бульб.

Але використання стійких сортів не дає змоги повністю захистити наса­дження картоплі від фітофторозу, що вимагає використання додатко­вих засобів захисту. Одним із най­більш ефективних заходів у захисті рослин від фітофторозу залишаєть­ся хімічний метод захисту картоплі. Проте масове використання пестицидів призво­дить не лише до підвищення стій­кості збудника до препарату, а й до забруднення агробіоценозів та вод­них ресурсів, завдає значної шкоди людству та довкіллю. Саме тому в останні десятиліття в усьому світі одним із перспективних на­прямів у захисті сільськогосподар­ських культур є пошук рослин, що містять природні сполуки, які впливають на збудників хвороб ро­слин. Використання фітонцидних препаратів проти хвороб картоплі грибного походження стрімко на­буває актуальності у системі біоло­гічного захисту рослин.

Саме тому метою дослі­джень постало питання випробуван­ня сортів картоплі на стійкість до фі­тофторозу за трьома показниками, а саме: стійкість вегетативної поверх­ні, стійкість перидерми бульб та м’я­куша, а також випробування хіміч­них препаратів та настоїв фітонцид­них рослин у захисті рослин картоп­лі від Phytophthora infestans.

Об’єкти та методика досліджень

260545Дослідження здійснювали відповід­но до загальноприйнятих вимог і рекомендацій щодо фітопатологічних досліджень з картоплею. По­льові досліди закладали протягом 2006—2009 років на базі дослідного поля Житомирського національно­го агроекологічного університету. Лабораторні експерименти викону­вали у лабораторії кафедри селекції і біотехнології ЖНАЕУ.Вихідний і селекційний матері­ал картоплі оцінювали на стійкість до фітофторозу за методиками Ін­ституту картоплярства НААНУ. В польових умовах досліджували 64 сорти картоплі.У лабораторних умовах із використанням місцевої популяції збудника фітофторозу визначали польову стійкість сортів картоплі та оцінювали стійкість перидерми й м’якуша бульб до Phytophthora infes­tans.

Із групи хі­мічних препаратів у дослідженнях використовували Ридоміл Голд МЦ 68 WP, з.п. (еталон), Лікар рослин, з.п., Татту, к.с., Чемпіон, з.п. у ре­комендованих дозах. Із рослин, що містять фітонцидні речовини, за­стосовували цибулю городню (Alli­umcepa),часник городній (Alliumsativum),звіробій звичайний (Hype­ricumperforatum),нагідки лікарські (Callendulaofficinalis).Фітонцидні препарати готували методом насто­ювання у воді протягом доби сухих рослин нагідок лікарських та звіро­бою звичайного, а також подрібне­них цибулин часнику городнього та цибулі городньої у кількості 100 г на 1л води з наступним фільтруванням. У контролі рослини обп­рискували чистою водою.

Залежно від варіанту досліду пе­рше обприскування насаджень кар­топлі виконали коли висота рослин досягла 15—20 см, друге — за поя­ви перших ознак захворювання фі­тофторозом і третє — через два ти­жні після другого обприскування.Під час вегетації обліки уражен­ня рослин фітофторозом здійсню­вали за дев’ятибальною шкалою, де 9 балів — відсутність ознак захво­рювання, а бал 1 — уражено понад 75% листя зразка.

Результати досліджень

У резуль­таті оцінки вегетативної поверхні, перидерми та м’якуша бульб сортоз­разків картоплі на стійкість до гриба Phytophthora infestans (Mont) de Bary виявлено, що всі сорти картоплі ма­ють різну стійкість за цими показни­ками. Підвищеною стійкістю за всіма трьома показниками характеризу­ються сорти Дубравка, Віринея та Луговська. Сорти Воля та Західна, що належать до групи середньости­глих, мають підвищену стійкість до збудника фітофторозу за вегетатив­ною масою та перидермою бульб. Лише підвищену польову стійкість до фітофторозу мали сорти Горли­ця та Явір.

Стійкістю бульб до збудника Phytophthora infestansза перидермою та м’якушем характеризується сорт Слов’янка, який також має відносно високу стійкість вегетативної повер­хні. М’якуш бульб сортів Петланд Делл, Поліська рожева та Серпанок також характеризується підвищеною стійкістю до збудника фітофторозу. У сортів Слава та Гірська підвище­на стійкість перидерми до цього за­хворювання.

Сорти картоплі, що проявили підвищену стійкість за трьома по­казниками проти фітофторозу, на­лежать до групи середньостиглих та середньопізніх. В досліді просліджу- ється така закономірність — сорти із тривалішим вегетаційним періо­дом мають підвищену стійкість до збудника Phytophthora infestans.Та­кож встановлено, що сорти картоп­лі із підвищеною стійкістю вегета­тивної поверхні не завжди мають резистентність перидерми та м’яку­ша бульб проти цього патогена. То­му при селекції на фітофторостій- кість необхідно враховувати всі три показники, а саме — стійкість веге­тативної поверхні, перидерми та м’якуша бульб.

341124Проте використання стійких сор­тів картоплі не забезпечить повного захисту від фітофторозу, тому метою подаль­ших досліджень стало вивчення впливу хімічних препаратів та насто­їв фітонцидних рослин на розвиток Phytophthora infestans.Внаслідок про­ведених досліджень виявлено, що застосування у період вегетації хімі­чних препаратів та настоїв фітонци­дних рослин сприяє зменшенню ураження вегетативної маси картоп­лі збудником фітофторозу. Усі препарати проявили фунгітоксичну дію до збудника Phytophthora infestans.Серед хімічних препаратів найкращий результат отримано у ви­падку застосування препарату Лікар рослин, з.п., який сприяє зменшен­ню ураження рослин фітофторозом залежно від стійкості сорту у 2,2—2,5 рази порівняно із контролем та у 1,3—1,8 раза порівняно з еталоном.

Ридоміл Голд МЦ, що слугував у наших дослідженнях за еталон, сприяв зменшенню ураження кар­топлі фітофторозом у період вегета­ції у 1,3—1,9 раза залежно від стій­кості сорту. Серед хімічних препа­ратів найнижчу фунгітоксичність до гриба Phytophthora infestansпро­явив Татту, к.с. При застосуванні цього препарату спостерігали змен­шення ураження рослин фітофто­розом у 1,2—1,5 раза.Настої фітонцидних рослин та­ також сприяли зниженню розвитку фітофторозу. Серед фітонцидних препаратів найкращий результат отримано при застосуванні настою часнику городнього, який сприяє зниженню ураження рослин карто­плі збудником фітофторозу залеж­но від стійкості сорту в 1,5—1,7 ра­зи порівняно з контролем.

ВИСНОВКИ

У результаті випробування со­ртів картоплі на стійкість до фіто­фторозу за трьома показниками (стійкість вегетативної поверхні, пе­ридерми та м’якуша бульб) високу відносну стійкість показали сорти Дубравка, Віринея, Луговська, які можна використовувати як вихідний матеріал у цілеспрямованій селек­ційній роботі на фітофторостійкість.

У системі захисту картоплі від фітофторозу доцільно використову­вати фунгіцид Лікар рослин, з.п., що сприяє зниженню ураження ве­гетативної поверхні збудником фі­тофторозу у 2,2—2,5 раза.

Використання настоїв фітон­цидних рослин, зокрема настою ча­снику городнього, проти фітофто­розу дає можливість знизити ура­ження рослин картоплі збудником Phytophthora infestansу 1,5—1,7 раза.

Як вже зазначалось вище, для того, щоб отримати великий та якісний врожай, слід вирощувати сорти картоплі, які мають високий рівень стійкості до фітофторозу, а також інших хвороб. Тому, якщо необхідно купити картоплю на посадку, то зробити це рекомендується у компанії IPMPotatо. Така рекомендація аргументується тим, що наша компанія пропонує на ринку України більше десяти сортів високоякісної елітної голландської картоплі, яка має дуже високий рівень стійкості, як до фітофторозу, так і до інших захворювань картоплі. Крім того, всі врожаї, які ми пропонуємо– є високоврожайними. Дізнатись більше про сорти картоплі, способи доставки та оплати, можна передзвонивши за вказаними номерами: +38 066 095 06 22; +38 098 843 10 25; +38 044 374 01 04.